Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı için Müracaat , 18.12.2008

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı için Müracaat

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre vatandaşlığa alınmak isteyen yabancılar, aşağıda belirtilen niteliklerin hepsini haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. Ancak bu şartları tamamen taşımış olmak vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiye kesin bir hak bahşetmez. Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiğinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlıdır.

1. Reşit olmak.

2. Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de (5) beş yıl kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışnda bulunmamaktır.

3. Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve iş merkezini başka memleketten Türkiye'ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.

4. İyi ahlak sahibi olmak.

5. Sağlıklı olmak.

6. Türkçeyi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak.

7. İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.

Gerekli olan belgeler:

Doldurulmuş ve imzalanmış iki nüsha başvuru formu (başvuru formu Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilir). Vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlık belgesinin aslı ve fotokopisi. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belgenin aslı ve fotokopisi. Doğum belgesi ve fotokopisi, hangi tarihten beri Türkiye'de bulunduğunu ve Türkiye'nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi işlerle meşgul olduğunu belirten dilekçe. Türkiye'ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler. (Pasaportun fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgelerinin hepsi.). Evli ise, eşinin ve varsa reşit olmayan çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı ve fotokopileri (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri). Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdanı fotokopileri ve Türkiye adresleri. Sağlıklı olduğunu ve herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığını gösterir doktor (GP) raporu. Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (veya çalışıyor ise iş yerinden mektup).  Türkçe konuşma belgesi (Başkonsolosluğumuzca düzenlenecektir). 6 adet fotoğraf. 7 adet 50 Pence’lik posta pulu ve gerekli harç.

 

Evlilik Nedeniyle Türk Vatandaşlığına Başvuracaklarda Aranan Şartlar:

a. En az 3 yıldır TC vatandaşıyla evli olmak.
b. Mücbir sebepler dışında bir arada yaşamak.
c. Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı
   olmamak.
d. Yeterli derecede Türkçe bilmek.

Gerekli olan belgeler

1.  Form dilekçe (Müracaat formu / Dilekçe). - (PDF)
2.  Türk eşin açıklamalı aile nüfus kayıt örneği.
3.  İngiliz eşin doğum belgesi (yabancı eş bir başka ülke vatandaşı ise doğum belgesinin   onaylanması ve belgenin İngilizce veya Türkçeye onaylı çevirisinin yapılması gerekmektedir).
4.  Yabancı eşin pasaportunun fotokopisi (resimli sayfadan iki adet).
5.  Yabancı eşin sabıka kaydı (no criminal record).
6.  Çiftlerin varsa müşterek çocuklarının nüfus cüzdanları.
7.  Dört adet fotoğraf.
8.  Sağlık raporu.
9.  Mülakat formu (Mülakat formu - Başkonsoloslukta doldurulacaktır) - (PDF)

Herhangi Bir Nedenle Türk Vatandaşlığını Kaybetmiş ve Yeniden Türk Vatandaşlığına Alınmak İsteyenlerin Başvuru Şekli:

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olup da, yeniden vatandaşlığımıza alınmak isteyen kişilerin;

1. Halen hangi ülkenin vatandaşı olduklarını belgelemeleri,

2. Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni hallerinde bir değişiklik olmuş ise, buna ait belgelerin de eklendiği bir dilekçe ile müracaatları yeterli olmaktadır.

3. İşlem harcı

Düzenlenecek dosyalar İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmekte olup, işlemler yaklaşık bir yıl içinde sonuçlanmaktadır. İçişleri Bakanlığından alınacak cevap Başkonsolosluğumuzca ilgili şahsa tebliğ edilecektir.

T.C. Vatandaşlığından Çıkma İzini:

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma, asağıdaki şartlarla, Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlıdır.

1- Mümeyyiz ve reşit olmak,

2- Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak,

Gerekli Belgeler:

1.  Müracaat formu A-2 (Form A-2). - (PDF)

2.  Nüfus cüzdanının aslı.

3.  Vatandaşlığına geçtiği (veya geçeceği) ülkenin vatandaşlık belgesinin aslı ve örneği.

4.  İki adet son bir ay içinde çekilmiş vesikalık resim.

5.  İşlem harcı

6.   Vatandaşlıktan çıkma isteğine ilişkin dilekçe (Çıkma nedeni ayrıntılı olarak yazılacaktır).

7.   Son askerlik erteleme belgesinin iki adet fotokopisi.

NOT:Cikma belgelerini karar tarihinden itibaren uc yillik yasal suresi icerisinde teslim  almayanlar ile yine uc yil gecerli cikma izin belgesini alip da, bu sure  icerisinde yetkili Turk makamlarina gerekli bilgi ve belgeleri vermeyenlerin cikma belgeleri ilgililere teslim edilmeyecek ve haklarinda alinmis olan cikma izni kararinin iptali icin Icisleri Bakanligina iade edilecektir.

KKTC Vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı İçin Müracaatı

Turk vatandaşlığını kazanmak isteyen KKTC vatandaşları yurt içinde valilikler, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvurabilirler.

Başvuru sırasında gerekli olan belgeler:

1. Dilekçe (Dilekçe örneği). - (PDF)

2. Müracaat formu (Müracaat formu). - (PDF

3. KKTC pasaportu veya kimlik kartı.

4. Hangi sebeple ve hangi tarihte KKTC vatandaşı olduğunu gösterir belge (KKTC  Londra  Temsilciliğinden temin edilecektir).

5. Evli iseler eşinin varsa reşit olmayan cocuklarının kimlik bilgileri ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgeler.

6. Medeni halini gösterir belge.

7. İngiliz vatandaşı ise İngiliz pasaportu.

8. İki adet fotoğraf.

9. İşlem harcı

On sekiz yaşından büyüklerin ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması

Yabancı bir devlet vatandaşı olan ve aynı zamanda Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen 18 yaşından büyük kişiler hakkında aşağıda belirtilen belgelerden oluşan bir dosya hazırlanır ve İçişleri Bakanlığına gönderilerek bu kişinin vatandaşlığının tayini istenir:

1. Türk vatandaşı olan anne ve babanın ilgilinin kendi çocukları olduğu yolundaki yazılı ifadeleri, şayet ölmüş iseler birinci derecedeki mirasçılarının yazılı ifadeleri.

2. İlgilinin anne ve baba adı yazılı büyük boy doğum belgesi ve Başkonsolosluğumuzca yapılacak Türkçe çevirisi.

3. Türk vatandaşı olduğu belirtilen baba veya  ananın vukuatlı nüfus kayıt örnekleri (Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilir)

4. İlgili aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı ise vatandaşlık belgesi ve Başkonsolosluğumuzca yapılacak Türkçe çevirisi,

5. İlgili evli ise İngiliz evlilik belgesi ile Başkonsolosluğumuzca yapılacak Türkçe çevirisi.

6. Anne ve babanın nüfus cüzdanları ve fotokopileri

7. 4 Adet Fotoğraf.

8. Belge tasdik ve çeviri harcı ile posta ücreti.